Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

1   K. C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

2   Klient – konsument nabywający Towary w sklepie Michał Szulc;

Mukoyoshi – Michał Szulc – z siedzibą w Łodzi 92-009 przy ul. Bazaltowej 2/1, REGON 100904260, NIP 728-249-38-84, Bank Millenium 49116022020000000165627616;

3   Regulamin – niniejszy regulamin;

4   Sklep Michał Szulc – sklep internetowy prowadzony przez Mukoyoshi – Michał Szulc;

5   Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez w sklepie Michał Szulc;

6   Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

II. Postanowienia ogólne

1   Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu Michał Szulc - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu Michał Szulc, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu Michał Szulc, składania zamówień w sklepie Michał Szulc oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.

2   Sklep Michał Szulc prowadzony jest przez Mukoyoshi - Michał Szulc i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.michalszulc.com;

3   Informacje o produktach w sklepie, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c, zgodnie z warunkami Regulaminu;

4   Towary w Sklepie Michał Szulc są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp;

5   Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych Towarów są dostarczane przez producentów, współpracujących z Mukoyoshi - Michał Szulc;

III. Zasady korzystania ze sklepu Michał Szulc

1   Sklep Michał Szulc umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

2   Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem sklepu Michał Szulc.

3   Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT).

4   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Michał Szulc jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5   Klient Sklepu Michał Szulc, zobowiązany jest do:

1                     Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

2                     Korzystania ze Sklepu Michał Szulc w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

3                     Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Michał Szulc niezamówionej informacji handlowej

4                     Korzystania ze Sklepu Michał Szulc w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu Michał Szulc;

5                     Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Michał Szulc do użytku własnego;

6                     Korzystania ze Sklepu Michał Szulc w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

1   Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu Michał Szulc.

2   Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 V. Dostawa i odbiór

1   Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie Michał Szulc, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu Michał Szulc za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 21 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 31 dni roboczych, a w żadnym razie 40 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą zwykłego przelewu internetowego) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku Banku Millenium 49116022020000000165627616, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty), a zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2   Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności

1   Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu Michał Szulc. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie Michał Szulc, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2   Ceny Towarów w sklepie Michał Szulc są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

3   Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep Michał Szulc umożliwia dokonywanie płatności, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Shoplo przed dostawą. Dostępne formy płatności:

- przelew internetowy

- karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4   Mukoyoshi - Michał Szulc zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie Michał Szulc, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Michał Szulc bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie Michał Szulc przed dokonaniem ww. zmian.

VII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

1   Wszystkie Towary oferowane w sklepie Michał Szulc są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.

2   Sklep Michał Szulc jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

3   Każda rzecz kupiona w sklepie Michał Szulc może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do kupionego Towaru) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską DHL na adres: Mukoyoshi – Michał Szulc, 92-009 Łódź, ul. Bazaltowa 2/1, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep Michał Szulc przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Michał Szulc wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Michał Szulc zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.

4   W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

5   W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

6   Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu Michał Szulc nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Michał Szulc Towaru. W przypadku wystąpienia

konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

7   Sklep Michał Szulc ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu Michał Szulc Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

8   Sklep Michał Szulc nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

IX. Newsletter

1   Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Michał Szulc treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2   Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:

1                     Gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Michał Szulc dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

2                     Otrzymywanie od Michał Szulc informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

3   Mukoyoshi – Michał Szulc, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4   Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

5   Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej sklepu Michał Szulc.

X. Pozostałe

7   Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu Michał Szulc jest Mukoyoshi – Michał Szulc – z siedzibą w Łodzi 92-009 przy ul. Bazaltowej 2/1, REGON 100904260, NIP 728-249-38-84, Bank Millenium 49116022020000000165627616;

8   Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie Michał Szulc są przetwarzane przez Mukoyoshi – Michał Szulc – z siedzibą w Łodzi 92-009 przy ul. Bazaltowej 2/1, REGON 100904260, NIP 728-249-38-84, Bank Millenium 49116022020000000165627616 wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu Michał Szulc w zakładce „konto”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

1   Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu Michał Szulc zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep Michał Szulc.

2   Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie Michał Szulc stosuje się prawo polskie.

3   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu Michał Szulc.

4   Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla sprzedającego według obowiązujących przepisów.

5   Mukoyoshi - Michał Szulc zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu Michał Szulc. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu Michał Szulc.

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl